Thì Tương Lai Đơn: Tổng Hợp Kiến Thức Và Bài Tập Vận Dụng

Thì tương lai đơn là thì cơ bản thuộc 12 thì trong ngữ pháp Tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp kiến thức kèm những dạng bài tập vận dụng thường gặp.

Thì tương lai đơn là gì?

Thì tương lai đơn nằm trong bộ 4 thì diễn tả những hành động hay trạng thái của sự vật sự việc, sự kiện,… trong tương lai, diễn tả những hành động sẽ xảy ra trong tương lai tại một thời điểm chưa xác định, chưa có kế hoạch từ trước.

Thì tương lai đơn
Thì tương lai đơn

Công thức thì tương lai đơn

Thì này bao gồm 4 công thức phổ biến: Câu khẳng định, phủ định, nghi vấn và Wh-question. Các công thức bao gồm có:

 • S: Chủ ngữ
 • V inf: Động từ thường
 • O: Tân ngữ

Câu khẳng định

S + will/shall + V inf + O

Ví dụ: 

 • He will visit his parents next weekend.
 • I will go to the gym in December.

Câu phủ định

S + will/shall + not + V inf + O

Ví dụ: 

 • He will not visit his parents next weekend.
 • I will not go to the gym in December.

Câu nghi vấn

Will/shall + S + V inf + O?

Ví dụ: 

 • Will he visit his parents next weekend?
 • Will I go to the gym in December?

Câu nghi vấn dạng Wh-question

Wh-word + will/shall + S + V inf + O?

Ví dụ: 

 • How will he visit his parents next weekend?
 • When will you go to the gym?

Dấu hiệu nhận biết

Thường bao gồm những từ hoặc cụm từ chỉ thời gian trong tương lai như:

 • Tomorrow
 • Next week, next month, next year
 • In the future,…

Cách dùng 

Thường được dùng cho những câu có mục đích sau:

 • Diễn tả những thói quen trong tương lai

Ví dụ: She will exercise every morning before going to work.

 • Diễn tả những hành động trong tương lai vừa quyết định ở thời điểm nói

Ví dụ: I can’t decide now, but I will call you as soon as I make a decision.

 • Diễn tả lời thỉnh cầu hoặc đề nghị

Ví dụ: Will you help me with my homework, please?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 12 Thì Trong Tiếng Anh: Công Thức Và Bài Tập

Bài tập vận dụng

Các dạng bài thường gặp
Các dạng bài thường gặp

Dưới đây là những dạng bài tập thường gặp, người học có thể tham khảo để hiểu thêm và nhớ lâu hơn kiến thức ngữ pháp này.

Dạng 1: Hoàn thành câu với từ cho sẵn sử dụng thì tương lai đơn.

 • She __________ (visit) her grandparents next week.
 • By this time tomorrow, they __________ (arrive) in Paris.
 • Will you __________ (come) to the party on Saturday?
 • The movie __________ (start) at 7 PM.
 • I __________ (not/eat) out tonight.

Dạng 2: Chuyển câu từ thì hiện tại sang thì tương lai đơn.

 • He usually goes to the gym. → He __________ to the gym.
 • We often visit our relatives on weekends. → We __________ our relatives on weekends.
 • She watches TV every evening. → She __________ TV every evening.
 • They usually eat lunch at the cafeteria. → They __________ lunch at the cafeteria.
 • I often read books before bedtime. → I __________ books before bedtime.

Dạng 3: Điền từ đúng theo ngữ cảnh sử dụng thì tương lai đơn.

 • We __________ (go) to the beach next summer.
 • By the time you arrive, we __________ (finish) decorating the house.
 • She __________ (not/call) you tomorrow.
 • When you come back, I __________ (travel) to many countries.
 • He __________ (study) for six hours at this time tomorrow.

Dạng 4: Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh sử dụng thì tương lai đơn.

 • (They / buy / a new car / next month.)
 • (By the time / we / get / there / the concert / start.)
 • (What time / she / arrive / at / the airport / tomorrow?)
 • (He / not / eat out / tonight.)

Dạng 5: Hoàn thành câu với từ cho sẵn sử dụng thì tương lai đơn.

 • I am sure they __________ (succeed) in their new project.
 • By next year, he __________ (work) for the company for five years.
 • She __________ (buy) a new house next month.
 • At this time tomorrow, they __________ (attend) a business meeting.
 • You __________ (not/forget) to call me, will you?

Và trên đây là toàn bộ kiến thức về thì tương lai đơn. Nếu các bạn còn thắc mắc về loại thì này, hãy liên hệ ngay với Ôn Luyện để được giải đáp nhé!

XEM THÊM:

Bài liên quan

Đang làm bài thi