Bài Tập Trắc Nghiệm Thì Hiện Tại Đơn Có Đáp Án

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn mà Ôn luyện cung cấp hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ các dạng đề về phần ngữ pháp này. Hãy cùng luyện tập phần ngữ pháp quan trọng này nhé!

Các dạng bài tập thì hiện tại đơn trắc nghiệm

Dưới đây, Ôn luyện sẽ giúp bạn liệt kê các dạng bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn thường gặp. Chúng mình cũng sẽ chia sẻ những mẹo nhỏ giúp bạn có thể nắm vững cách làm các dạng bài này.

Bài tập điền dạng đúng của động từ

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn: Điền dạng đúng của từ
Điền dạng đúng của từ

Ở dạng bài này, bạn sẽ được yêu cầu chia động từ trong câu. Để làm được bài này, bạn nên làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Bạn cần xác định đã cho được chia ở thì nào bằng cách nhìn vào các dấu hiệu nhận biết như: trạng từ, ý nghĩa câu,… 
 • Bước 2: Bạn sẽ xác định loại câu (khẳng định, phủ định, hay nghi vấn).
 • Bước 3: Xác định chủ ngữ để chia động từ phù hợp.

Ví dụ: You  ________ French? (speak)

Giải đáp: Ở câu này, ta thấy dấu hỏi ở cuối câu nên đây là một câu nghi vấn. Đây là một câu hỏi ở thì hiện tại đơn, công thức câu hỏi: Do/Does + S + V(inf)? Chủ ngữ là “you” nên sẽ đi cùng với trợ động từ “do”.

=> Đáp án: Do you speak French?

XEM THÊM: Bài Tập Câu Bị Động Thì Hiện Tại Đơn: Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Bài tập chọn đáp án đúng

Dạng bài tập này thường sẽ đưa cho bạn 4 lựa chọn và yêu cầu bạn chọn đáp án đúng nhất. Để làm được dạng này, bạn sẽ phải nắm chắc lý thuyết liên quan tới thì hiện tại đơn. Trong trường hợp bạn chưa tìm ra ngay được đáp án chính xác, hãy loại trừ những đáp án sai trước. Sau đó, so sánh các đáp án còn lại để đưa ra lựa chọn.

Ví dụ: Hoa ___ with her parents.

live

lives

living

lived

Giải đáp: Ở đây, đáp án đúng sẽ là B. Ta có cấu trúc: S + V(s/es). Vì “Hoa” là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít, nên động từ sẽ thêm (s/es) => chọn lives.

Cách khác, bạn cũng có thể loại trừ đáp án, nếu như không lựa chọn được ngay. Trước hết, ta có thể loại từ đáp án C và D, bởi câu này đang được chia ở dạng hiện tại đơn. Chỉ còn đáp án A và B, nhận biết chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít, ta loại được đáp án A.

Bài tập tìm và sửa lỗi sai

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn: Tìm và sửa lỗi sai
Tìm và sửa lỗi sai

Ở dạng bài này, bạn sẽ phải tìm lỗi sai trong câu được cho và sửa lại cho đúng. Một số lỗi sai thường gặp ở cách chia động từ, cách sử dụng trạng từ không phù hợp, hoặc số ít là sai chủ ngữ. Để làm được bài này, các bạn phải nhớ rõ cấu trúc ngữ pháp của thì hiện tại đơn và nắm vững từ vựng.

Ví dụ: She don’t like coffee. 

Giải đáp: Ở đây, ta xác định chủ ngữ là “she” – ngôi thứ 3 số ít, đi cùng với trợ động từ “doesn’t”. Vì vậy lỗi sai là “don’t” và sửa lại thành “doesn’t”.

Bài tập sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh

Dạng bài này yêu cầu bạn phải sử dụng các từ được cho để sắp xếp thành một câu đúng cả về ngữ pháp lẫn ý nghĩa. Bạn cần nắm rõ công thức thì hiện tại đơn để làm được dạng bài này. 

Ví dụ: (studies / she / always / English)

Giải đáp: Đây là một câu khẳng định với công thức: S + V(s/es). Trước hết, ta xác định chủ ngữ là “she”, vị ngữ là “studies”, “always” là trạng ngữ.

Đáp án: She always studies English.

XEM THÊM: Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn: Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Hoàn thành câu theo gợi ý sử dụng thì hiện tại đơn

Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn: Hoàn thành câu theo gợi ý
Hoàn thành câu theo gợi ý

Đây là dạng nâng cao hơn so với dạng bài sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. Bạn sẽ phải thêm từ ngữ và chia động từ để có thể hoàn thành câu. Ở dạng này, bên cạnh việc nắm rõ kiến thức ngữ pháp, bạn còn cần biết cách sử dụng loại ngữ (mạo từ, liên từ, giới từ,…)

Ví dụ: How/ you/ go / school/ ?

Giải đáp: 

 • Ta xác định đây là câu hỏi thì hiện tại đơn với từ để hỏi là “how”. Ta có công thức: Wh-question + do/does + S + V? Ở đây, chủ ngữ là “you” nên ta sẽ sử dụng trợ động từ “do”.
 • Động từ “go” thường được đi với giới từ “to”. Ta có cụm từ “go to school”.

Đáp án: How do you go to school?

Bài tập thì hiện tại đơn có trắc nghiệm

Để hiểu thêm về cách làm các dạng bài, hãy bắt tay vào luyện tập các bài bên dưới cùng Ôn luyện nhé!

Bài tập

Exercise 1. Thay đổi dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.

 1. I usually  (go) to school.
 2. They (visit) us often.
 3. You  (play) basketball once a week?
 4. Tom  (work) every day.
 5. He always  (tell) us funny stories.
 6. She never (help) me with that!
 7. Martha and Kevin  (swim) twice a week.

Exercise 2. Viết lại thành câu hoàn chỉnh theo thì Hiện tại đơn

 1. (he / drive to work every day)
 2. (they / write emails every day)?
 3. (he / not / read the newspaper)
 4. (what / you / do at the weekend)?
 5. (she / catch a cold every winter)
 6. (how often / she / go to the cinema)?
 7. (what / this machine / do)?

Exercise 3. Chia dạng đúng của những từ trong ngoặc theo thì Hiện tại đơn

 1. It (be) ………… a fact that smart phone (help) ………… us a lot in our life.
 2. I often (travel) ………… to some of my favorite destinations every summer.
 3. Our Math lesson usually (finish) ………… at 4.00 p.m.
 4. The reason why Susan (not eat) ………… meat is that she (be) ………… a vegetarian.
 5. People in Ho Chi Minh City (be) ………… very friendly and they (smile) ………… a lot.
 6. The flight (start) ………… at 6 a.m every Thursday.
 7. Peter (not study) ………… very hard. He never gets high scores.
 8. I like oranges and she (like) ………… apples.
 9. My mom and my sister (cook) ………… lunch everyday.
 10. They (have) ………… breakfast together every morning.

Exercise 4: Chọn đáp án đúng nhất

1, The sun __ in the east.

 1. A) rises
  B) rise
  C) rising
  D) is rising

2, She usually __ breakfast at 7 AM.

 1. A) eat
  B) eats
  C) eating
  D) is eating

3, Birds __ in the trees.

 1. A) sing
  B) sings
  C) singing
  D) is singing

4, The train __ at 8:45 AM.

 1. A) leaves
  B) leave
  C) leaving
  D) is leaving

5, They __ to the beach every summer.

 1. A) go
  B) goes
  C) going
  D) is going

6, The cat __ on the couch right now.

 1. A) sits
  B) sit
  C) sitting
  D) is sitting

7, She often __ a book in the evening.

 1. A) read
  B) reads
  C) reading
  D) is reading

8, Water __ at 100 degrees Celsius.

 1. A) boils
  B) boil
  C) is boiling
  D) boiling

9, He __ French and Spanish.

 1. A) speaks
  B) speak
  C) speaking
  D) is speaking

10, We __ to the gym twice a week.

A) go
B) goes
C) going
D) is going

Exercise 5. Viết thành câu hoàn chỉnh

 1. How/ she/ go to school/ ?
 2. Thanh and Tung / not/ believe/ ghost.
 3. How often/ you/ study Literature / ?
 4. play/in/the/soccer/Minh/doesn’t/ morning.
 5. She/ sons /two/have.
 6. very/much/not/like/ potato /I
 7. Friday /on/It/rain/often.
 8. never/wear/ Dung /jeans.
 9. phone/her/on/father/Sundays/Danisa/every
 10. Việt Nam/I/from/be/Hai Duong.

Đáp án bài tập thì hiện tại đơn có trắc nghiệm

Exercise 1. Thay đổi dạng đúng của động từ để hoàn thành câu.

 1. Go
 2. Visit
 3. Do … play
 4. Works
 5. Tells

Exercise 2. Viết lại thành câu hoàn chỉnh theo thì Hiện tại đơn

 1. He drives to work every day 
 2. Do they write emails every day?
 3. He doesn’t read the newspaper
 4. What do you do on the weekend?
 5. She catches a cold every winter
 6. How often does she go to the cinema?
 7. What does this machine do?

Exercise 3. Chia dạng đúng của những từ trong ngoặc theo thì hiện tại đơn

1. is, helps

2. travel

3. finishes

4. doesn’t eat, is

5. are, smile

6. starts

7. doesn’t study

8. likes

9. cook

10. have

Exercise 4: Chọn đáp án đúng

 1. A
 1. B
 1. A
 1. A
 1. A
 1. D
 1. B
 1. A
 1. A
 1. A

Exercise 5: Viết thành câu hoàn chỉnh

 1. How does she go to school?
  2. Thanh and Tung don’t believe ghost
  3. How often do you study Literature?
  4. Minh doesn’t play soccer in the morning.
  5. She has two sons
  6. I don’t like potato very much
  7. It’s often rain on Friday
  8. Dung never wears jeans
  9. Danisa phones her father on every Sundays
  10. I am from Hai Duong, Viet Nam

Mong rằng với những bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn này, Ôn luyện đã giúp bạn ôn tập kiến thức về phần ngữ pháp quan trọng này. Hãy cùng theo dõi chúng mình với những bài viết bổ ích khác nhé!

XEM THÊM: 

Bài liên quan

Đang làm bài thi