Bài Mẫu IELTS Speaking Part 2 Band Cao Cập Nhật Mới Nhất

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 là một công cụ không thể thiếu trong quá trình ôn luyện. Tuy nhiên, không phải cứ học thuộc lòng bài mẫu là bạn sẽ thành công. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ cấu trúc và cách triển khai của từng câu hỏi để tự mình tạo ra bài nói của mình. Onluyen sẽ chia sẻ với bạn những thông tin hữu ích về bài mẫu IELTS Speaking Part 2, giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công cụ này và cách sử dụng hiệu quả.

Bài mẫu Speaking Part 2: Describe an experience

Đối với dạng bài “Describe an experience”, bạn sẽ được yêu cầu mô tả về một trải nghiệm đáng nhớ. Đó có thể là: một lần đi du lịch, bữa ăn, lần đầu đi học…

Bài mẫu Speaking Part 2: Describe an experience
Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe an experience

Để làm được dạng bài này, bạn cần trả lời các câu hỏi:

 • Trải nghiệm đó là gì?
 • Xảy ra khi nào?
 • Bạn cảm thấy như thế nào về lần đó?

Bạn cần trả lời trực tiếp các câu hỏi phụ đi kèm, không nên lạc đề hoặc nói về việc khác. Ngoài ra, bạn cần sử dụng thì quá khứ để miêu tả các trải nghiệm đã qua.

Bạn có thể bắt đầu bài nói của bạn bằng cách: “I’m going to talk about a time when I … (nói về trải nghiệm đó)”. Sau đó, bạn tiếp tục bằng cách nói: “It was (thời gian) ago’/ ‘It happened on/ in … (tháng/ năm)”. Cuối cùng, bạn hãy phát triển bài nói của bản thân qua các câu hỏi gợi ý trong đề bài.

Ví dụ: Describe a period when you were really busy

Bài mẫu:

Introduction:

Okay, I’d love to talk about a time when I was absolutely swamped with work – preparing for a big presentation. This wasn’t just any presentation, though. It was the culmination of a six-month project, and I was presenting the results to senior management and potential clients. Talk about high stakes!

Detailed Description of the Busyness:

For two months straight, my life became a whirlwind of data analysis, chart creation, scriptwriting, slide design, speech rehearsals, and Q&A prep. On top of that, I was constantly collaborating with my team and seeking guidance from my boss. Every day was a marathon, and by the end, I felt like I was running on fumes!

Impact of the Busyness:

Honestly, the pressure got to me at times. I was a bundle of nerves, worried about messing up or forgetting something crucial. But amidst the anxiety, there was also a thrill. This was a challenge I embraced, a chance to showcase my skills and hard work. And I never doubted my preparation—I knew I could handle anything thrown my way.

Resolution and Outcome:

The day of the presentation finally arrived, and it went…fantastic! The feedback was phenomenal. Both the clients and management were impressed, asking insightful questions and showering me with compliments. Seeing my hard work appreciated was pure elation. It was a powerful reminder that even the most hectic periods can yield incredible results.

Dưới đây là một số đề bài tổng hợp cho nhóm chủ đề “experiences”:

 • Describe a time you had to do some research or a time you received money as a present (wedding, birthday, etc.).
 • Describe an instance where you were given something and didn’t have to pay for it.
 • Describe Describe an instance when you decided to wait for something.
 • Describe the first time you spoke in a foreign language.
 • Describe a discussion subject in which you were uninterested.
 • Describe a time when you assisted a member of your family.
 • Describe an instance when you made a mistake and how you handled it.
 • Describe an occasion when you were shocked to run across a buddy.

Đọc thêm: Sách Luyện Speaking IELTS: Top 8 Đáng Đọc Nhất 2023

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe a person

Trong nhóm chủ đề về “miêu tả người”, bạn sẽ sẽ mô tả về một người nào đó. Người đó có thể là một người đáng ngưỡng mộ, bạn thân, người thân trong gia đình…

Describe a person
Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a person

Để giải quyết chủ đề này, bạn cần trả lời được các câu hỏi sau:

 • Đó là ai?
 • Người đó trông như thế nào? Tính cách ra sao?
 • Giải thích lý do tại sao bạn lại miêu tả người đó? 

Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng câu: “I would like to describe …(người mà bạn muốn miêu tả) who …(quan hệ giữa bạn và người đó là gì)”

Khi làm về dạng bài này, bạn nên sử dụng thì hiện tại đơn. Thêm vào đó, bạn cũng cần chuẩn bị một số tính từ miêu tả về hình dáng và tính cách của con người, cũng như danh từ nghề nghiệp phổ biến. 

Ví dụ: Describe a well-known individual.

Bài mẫu: 

Introduction:

Forget Silicon Valley giants – the man I truly admire comes from humble beginnings in Hangzhou. I’m talking about Jack Ma, the maestro who transformed a small apartment into Alibaba, the global e-commerce titan. His story is one of grit, vision, and a fierce determination to reshape the business landscape.

Body:

 • Extraordinary Success Story:

Imagine leaving the comfort of academia for the wild frontiers of the internet in the late 90s. That’s what Jack Ma did, fueled by a relentless fire in his belly. Alibaba wasn’t built overnight; it was forged in countless rejections, pivots, and moments of sheer doubt. Yet, Jack persevered, driven by his mantra, “Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.” This wasn’t just a quote; it was his battle cry, echoing through Alibaba’s early days.

 • Imaginative Leadership:

Jack Ma isn’t your typical CEO. He’s a whirlwind of ideas, constantly challenging the status quo and disrupting industries with his unconventional approach. Take his focus on empowering small businesses, for example. “We’re not in the e-commerce business,” he once declared, “we’re in the business of helping small businesses grow.” This isn’t just lip service; it’s embedded in Alibaba’s DNA, evident in their platforms and support initiatives.

 • Philanthropic Contributions:

Jack Ma’s impact extends far beyond the boardroom. He’s a passionate philanthropist, dedicating millions to education, healthcare, and environmental causes. This isn’t just about giving back; it’s about building a better future for all.

Conclusion:

If I ever encountered Jack Ma, I wouldn’t just thank him for being a role model. I’d ask him, “How do you maintain such boundless optimism in the face of adversity?” and “How can I use my skills to empower others, just like you?” Meeting him wouldn’t just be an honor; it would be a masterclass in resilience, innovation, and building a legacy that extends beyond profits.

Bạn có thể tập luyện thông qua các câu hỏi dưới đây:

 • Describe a person who came up with a creative solution to an issue.
 • Describe a someone who taught you anything.
 • Describe a person who is bursting with energy.
 • Describe someone you admire.
 • Describe an attractive or gorgeous individual.
 • Describe a courteous individual you know.
 • Describe someone you know who enjoys growing plants (e.g., vegetables/fruits/flowers, etc.).
 • Describe someone you met for the first time who made you happy.
 • Describe someone you love spending time with.

Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a place

“Describe a place” là nhóm chủ đề phổ biến trong IELTS Speaking Part 2. Bạn cần mô tả một địa điểm, có thể là nơi bạn muốn tới trong tương lai, một nhà hàng, quê hương của bạn…

Đọc thêm: IELTS Speaking Part 2 Describe A Place: Hướng Dẫn Làm Bài Chi Tiết

Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a place
Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a place

Bạn cần trả lời các câu hỏi sau nếu gặp phải chủ đề này:

 • Địa điểm đó tên là gì?
 • Ở đâu?
 • Bạn có cảm nhận thế nào về nơi đó?

Cách đơn giản nhất, bạn có thể bắt đầu bằng: “I’m going to talk about ….(địa điểm mà bạn muốn miêu tả) that I …(cảm nhận chung của bạn về địa điểm đó)”. 

Để làm tốt nhóm chủ đề này, bạn nên thêm một số từ vựng sau: Nằm ở/ Nằm tại (is located/ situated in) Trung tâm thành phố (city center) Ngoại ô (suburb) Vùng quê (rural area) Đông – Tây – Nam – Bắc (East – West – South – North).

Ví dụ: Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

Bài mẫu:

Introduction:

Forget crowded beaches and bustling cities – if you’re seeking jaw-dropping scenery and authentic Vietnamese charm, then look no further than Halong Bay. This UNESCO World Heritage Site in Vietnam’s northeast isn’t just a place; it’s an emerald labyrinth of limestone islands kissed by the Tonkin Gulf, whispering tales of hidden caves and ancient fishing communities.

Body:

 • Breathtaking Beauty:

Imagine hundreds of emerald giants, carved by time and tide, rising from the sea like mystical guardians. Each island, crowned with lush jungle and dotted with hidden caves, becomes a canvas for the sun’s artistry, transforming from emerald hues to fiery gold at sunset. Kayaking through this maze reveals secluded beaches and whispering grottoes, while a cruise offers panoramic vistas that melt your worries away.

 • Cultural Tapestry:

Halong Bay’s magic extends beyond geology. Floating villages bob gently on the turquoise waters, their homes lit by warm lanterns at dusk. Glimpse generations living on boats, mending nets and casting lines, carrying traditions whispered down through centuries. Explore Cua Van, the oldest floating village, and barter for trinkets at a bustling floating market – these encounters weave a tapestry of life unique to the bay.

 • Adventures for All:

Whether you’re a thrill-seeker scaling Dau Go Cave, a history buff marveling at Sung Sot’s ancient stories, or a sun seeker lounging on Ti Top Island’s pristine beach, Halong Bay has an adventure for you. Dive into the cool embrace of the waters, snorkel amid vibrant coral reefs, or simply let the rhythmic pulse of the waves lull you into a state of serene bliss.

Conclusion:

Halong Bay isn’t just a destination; it’s an experience that whispers in your soul long after you depart. If I had another chance, I’d lose myself in the mist-shrouded mornings, feast on seafood fresh from the sea, and lose track of time amidst the bay’s captivating beauty. So, if you seek a piece of paradise etched in emerald and whispered in ancient tales, look no further than Halong Bay – it awaits, ready to weave its magic on your soul.

Bạn có thể luyện tập thêm với một số đề sau:

 • Describe a place (other than your house) where you spent time resting. Describe a vacation destination.
 • Describe a location where you have seen unusual animals.
 • Describe a prominent sports venue.
 • Describe a place or nation where you would like to reside in the future.
 • Describe a local location you visited.
 • Describe a busy area you’ve visited.
 • Describe a renowned city you find fascinating.
 • Describe a loud environment that irritates you.

Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a thing

Trong phần thi nói IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ có thể được hỏi về một món đồ mà bạn mới sắm gần đây. Đây là một chủ đề thuộc nhóm “Describe a thing”, yêu cầu bạn miêu tả một vật gì đó mà bạn vừa mới mua.

Đề bài không giới hạn loại hay chi tiết nào về món đồ đó, nên bạn có thể chọn miêu tả bất kỳ món đồ nào mà bạn mới mua. Tuy nhiên, bạn nên chọn những món đồ độc đáo để thu hút sự chú ý của giám khảo.

Nội dung chính để miêu tả món đồ đó trong Cue Card gồm có:

 • Tên của món đồ đó Món đồ đó nhìn như thế nào? 
 • Bạn mua nó như thế nào? 
 • Cảm xúc của bạn về món đồ đó?
Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a thing
Bài mẫu Speaking Part 2: Describe a thing

Đối với câu hỏi nói tên món đồ đó, bạn không chỉ cần nói trực tiếp tên món đồ, mà còn có thể nói thêm về giá tiền (nếu có) hoặc công dụng của món đồ ấy. Đó có thể là một chiếc bình hoa rẻ tiền (cheap) có công dụng để trang trí và tạo không khí cho phòng.

Với câu hỏi nhìn như thế nào, bạn chú trọng miêu tả hình dạng, màu sắc, kích thước (nếu có) của món đồ. Đó có thể là một chiếc áo len, một chiếc túi xách hay là một chiếc điện thoại. Ngoài ra, bạn cũng có thể giải thích thêm về loại, chức năng cũng như sự phổ biến của món đồ đó.

Sau khi nêu ra một số thông tin về món đồ ấy, bạn cần phải nói rõ lý do tại sao bạn mua món đồ đó. Bạn có thể kể lại hoàn cảnh, dịp hay người liên quan đến việc bạn mua món đồ ấy, rồi cho biết lý do bạn quyết định chọn nó.

Cuối cùng là ý kiến của bạn về món đồ bạn vừa mới sắm. Bạn có thể diễn tả cảm xúc bản thân sau khi sở hữu, cho biết quan điểm cá nhân sau khi dùng thử.

Nói chung, đây là một chủ đề khá dễ dàng tìm ý tưởng để phát triển. Tuy nhiên, bạn cần có kỹ năng để lựa chọn và tổng hợp lại những thông tin quan trọng của món đồ ấy để miêu tả lại. Vì vậy, chuẩn bị sẵn một món đồ cụ thể là một điều cần thiết để giúp bạn không phải lúng túng trong việc chọn lựa.

Ví dụ: Describe a musical instrument that you can play

Bài mẫu:

I would like to talk about a musical instrument that I can play quite well. It is the guitar, a stringed instrument that produces sound by plucking or strumming the strings with the fingers or a pick.

I’ve been playing guitar for almost five years. I began studying it in high school because I wanted to join the school band and impress my classmates. I received lessons from a professional guitar teacher, who taught me the fundamentals of guitar playing, such as how to handle the instrument, tune it, read music notation and chords, and play some easy songs. I also put in a lot of practice time at home, using online courses and videos to hone my talents and learn new approaches.

For a variety of reasons, I like playing the guitar. First and foremost, I appreciate the sound of the guitar, which can be quiet and soothing or loud and energetic depending on how I play it. I also enjoy the range of music genres that the guitar allows me to perform, such as rock, pop, blues, folk, and classical. I can play several guitar genres, including acoustic, electric, and bass. Second, I appreciate the difficulty of playing the guitar, which demands me to synchronize my hands, fingers, ears, and eyes. I’m constantly trying to learn new songs and methods, as well as push myself to play quicker, more precisely, more expressively.

Playing the guitar also helps me to enhance my creativity and expression since it allows me to improvise and construct my own songs as well as communicate my sentiments and emotions via music. Third, I appreciate the social side of playing the guitar because it allows me to interact with other individuals who share my musical enthusiasm. I can play guitar with my friends and family, or I may join a band or a club. I can also perform in front of an audience or record and upload my music to the internet.

If I had more time and money, I’d like to get a new guitar, maybe an electric one with a decent amplifier and some effects pedals. I’d also like to take more advanced guitar lessons from a professional, as well as visit a music school or a workshop. I consider playing the guitar to be one of my favorite pastimes, and I plan to continue doing so for a long time.

Bạn có thể luyện tập thêm với một số đề sau:

 • Describe a piece of clothes you enjoy wearing.
 • Describe a memento you purchased in another nation.
 • Describe a device that you frequently use.
 • Describe a childhood toy that you possessed.
 • Describe a book you’ve recently read.
 • Describe a special occasion present you got.
 • Describe a favorite plant or flower.
 • Describe an artwork or photograph you’ve seen.
 • Describe an item of jewelry you possess or want to own.

Onluyen Hy vọng rằng với cách sắp xếp bài mạch lạc và những cấu trúc câu hỗ trợ ý tưởng đã được giới thiệu trong bài viết sẽ giúp bạn xây dựng nội dung câu trả lời IELTS Speaking Part 2 thuyết phục trong thời gian 2 phút.

Đọc thêm: 

Bài liên quan

Đang làm bài thi