Lớp 10

Giáo trình ôn luyện

Toán

896 Bài kiểm tra, 358 Đề thi thử

Vật Lí

947 Bài kiểm tra, 347 Đề thi thử

Sinh học

858 Bài kiểm tra, 346 Đề thi thử

Anh Văn

527 Bài kiểm tra, 354 Đề thi thử

Hóa học

767 Bài kiểm tra, 301 Đề thi thử

Lịch sử

799 Bài kiểm tra, 336 Đề thi thử

Địa lý

945 Bài kiểm tra, 470 Đề thi thử

Giáo dục công dân

917 Bài kiểm tra, 349 Đề thi thử

Chuyên đề ôn luyện

Chuyên đề Toán Học

A – Mục tiêu học tập
B – Nội dung học tập

1. Về kiến thức
Các kiến thức cơ bản Về:
– Số và các phép tính trên tập hợp số thực, số phức. 
– Mệnh đề và tập hợp; các biểu thức đại số, lượng giác; phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy Về bậc nhất và bậc hai, lượng giác, mũ, logarit); hệ phương trình (bậc nhất, bậc hai); bất phương trình (bậc nhất, bậc hai, quy Về bậc hai, mũ, logarit) và hệ bất phương trình bậc nhất (một ẩn, hai ẩn). 
– Hàm số, giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng của chúng. 
– Các quan hệ hình học và một số hình thông dụng (điểm, đường thẳng, mặt phẳng, hình tam giác, hình tròn, elip, hình đa diện, hình tròn xoay); phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng; vectơ và tọa độ. 
– Thống kê, tổ hợp, xác suất.
2. Về Kĩ năng
Các kĩ năng cơ bản:
– Thực hiện được các phép tính luỹ thừa, khai căn, logarit trên tập số thực và một số phép tính đơn giản trên tập số phức.
– Khảo sát được một số hàm số cơ bản: hàm số bậc hai, bậc ba, hàm số bậc bốn trùng phương, hàm số, hàm số lượng giác, hàm số mũ, hàm số logarit.
– Giải thành thạo phương trình, bất phương trình bậc nhất, bậc hai, hệ phương trình bậc nhất; giải được một số phương trình lượng giác; phương trình, bất phương trình mũ và logarit đơn giản.
– Giải được một số bài toán Về biến đổi lượng giác, lũy thừa, mũ, logarit, về dãy số, về giới hạn của dãy số và hàm số.
– Tính được đạo hàm, nguyên hàm, tích phân của một số hàm số.
– Vẽ hình; Vẽ biểu đồ; đo đạc; tính độ dài, góc, diện tích, thể tích; viết phương trình đường thẳng, đường tròn, elip, mặt phẳng, mặt cầu.
– Thu thập và xử lý số liệu; tính toán Về tổ hợp và xác suất.
– Ước lượng kết quả đo đạc và tính toán.
– Sử dụng các công cụ đo, vẽ, tính toán.
– Suy luận Và chứng minh.
– Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.
3. Về Tư duy
– Khả năng quan sát, dự đoán, Suy luận hợp lí và Suy luận logic.
– Các thao tác tư duy cơ bản (phân tích, tổng hợp).
– Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.
– Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác.
– Phát triển trí tưởng tượng không gian.
4. Về Tình cảm và thái độ
– Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập.
– Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.
– Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác.
– Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.

Phần 1: Đại số

Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép toán tập hợp
Bài 4: Các tập hợp số
Bài 5: Số gần đúng. Sai số
Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

 

Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Chương 5: Thống kê
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác

Phần 2: Hình học

Chương 1: Vectơ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip

Chuyên đề Tiếng Anh

Unit 1: A day in the life of ...
1. A day in the life of – Speak
2. A day in the life of – Listen 
3. A day in the life of – Read 
4. A day in the life of – Write 
5. A day in the life of – Language Focus
6. A day in the life of – Vocabulary
Unit 2: School talks
7. School talks – Speak 
8. School talks – Listen 
9. School talks – Read 
10. School talks – Write 
11. School talks – Language Focus 
12. School talks – Vocabulary
Unit 3: People’s background
13. People’s background – Speak 
14. People’s background – Listen 
15. People’s background – Read 
16. People’s background – Write 
17. People’s background – Language Focus 
18. People’s background – – Vocabulary
Unit 4: Special Education
 
19. Special Education – Speak 
20. Special Education – Listen 
21. Special Education – Read 
22. Special Education – Write 
23. Special Education – Language Focus 
24. Special Education – Vocabulary
Unit 5: Technology and You
25. Technology and You – Speak 
26. Technology and You – Listen 
27. Technology and You – Read 
28. Technology and You – Write 
29. Technology and You – Language Focus 
30. Technology and You – Language Focus 
Unit 6: An excursion
31. An excursion – Speak 
32. An excursion – Listen 
33. An excursion – Read 
34. An excursion – Write 
35. An excursion – Language Focus 
36. An excursion – Vocabulary 
Unit 7: The mass media
37. The mass media – Speak 
38. The mass media – Listen 
39. The mass media – Read 
40. The mass media – Write 
41. The mass media – Language Focus 
42. The mass media – Vocabulary 
Unit 8: The story of my village
43. The story of my village – Speak 
44. The story of my village – Listen 
45. The story of my village – Read 
46. The story of my village – Write 
47. The story of my village – Language Focus 
48. The story of my village – Vocabulary 
Unit 9: Undersea World
49. Undersea World – Speak 
50. Undersea World – Listen 
51. Undersea World – Read 
52. Undersea World – Write 
53. Undersea World – Language Focus 
54. Undersea World – Vocabulary 
Unit 10: Conservation
55. Conservation – Speak 
56. Conservation – Listen 
57. Conservation – Read 
58. Conservation – Write 
59. Conservation – Language Focus 
60. Conservation – Vocabulary 
Unit 11: National Parks
61. National Parks – Speak 
62. National Parks – Listen 
63. National Parks – Read 
64. National Parks – Write 
65. National Parks – Language Focus 
66. National Parks – Vocabulary 
Unit 12: Music
67. Music – Speak 
68. Music – Listen 
69. Music – Read 
70. Music – Write 
71. Music – Language Focus 
72. Music – Vocabulary 
Unit 12: Music
73. Music – Speak 
74. Music – Listen 
75. Music – Read 
76. Music – Write 
77. Music – Language Focus 
78. Music – Vocabulary 
Unit 13: Films and Cinema
79. Films and Cinema- Speak 
80. Films and Cinema – Listen 
81. Films and Cinema – Read 
82. Films and Cinema – Write 
83. Films and Cinema – Language Focus 
84. Films and Cinema – Vocabulary 
Unit 14: The World Cup
85. The World Cup – Speak 
86. The World Cup – Listen 
87. The World Cup – Read 
88. The World Cup – Write 
89. The World Cup – Language Focus 
90. The World Cup – Vocabulary 
Unit 15: Cities
91. Cities – Speak 
92. Cities – Listen 
93. Cities – Read 
94. Cities – Write 
95. Cities – Language Focus 
96. Cities – Vocabulary 
Unit 16: Historical Places
97. Historical Places – Speak 
98. Historical Places – Listen 
99. Historical Places – Read 
100. Historical Places – Write 
101. Historical Places – Language Focus 
102. Historical Places – Vocabulary 

Chuyên đề Vật LÍ

A – Mục tiêu học tập

1. Về kiến thức
Đạt được một hệ thống kiến thức vật lí phổ thông, cơ bản và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:
– Các khái niệm về sự vật, hiện tượng và quá trình vật lí thường gặp trong đời sống và sản xuất.
– Các đại lượng, các định luật và nguyên lý vật lí cơ bản.
– Những nội dung chính của một số thuyết vật lí quan trọng nhất.
– Những ứng dụng phổ biến của vật lí trong đời sống và trong sản xuất.
– Các phương pháp chung của nhận thức khoa học và những phương pháp đặc thù của vật lí, trước hết là phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
2. Về kỹ năng
– Biết quan sát các hiện tượng và các quá trình vật lí trong tự nhiên, trong đời sống hàng ngày hoặc trong các thí nghiệm; biết điều tra, sưu tầm, tra cứu tài liệu từ các nguồn khác nhau để thu thập các thông tin cần thiết cho việc học tập môn vật lí.
– Sử dụng được các dụng cụ đo phổ biến của vật lí, có kỹ năng lắp ráp và tiến hành các thí nghiệm vật lí đơn giản.
– Biết phân tích, tổng hợp và xử lý các thông tin thu được để rút ra kết luận, đề ra các dự đoán đơn giản về các mối quan hệ hay về bản chất của các hiện tượng hoặc quá trình vật lý, cũng như đề xuất phương án thí nghiệm đề kiểm tra dự đoán đã đề ra.
– Vận dụng được kiến thức để mô tả và giải thích các hiện tượng và quá trình vật lý, giải các bài tập vật lí và giải quyết các vấn đề đơn giản trong đời sống và sản xuất ở mức độ phổ thông.
– Sử dụng được các thuật ngữ vật lí, các biểu bảng, đồ thị để trình bày rõ ràng, chính xác những hiểu biết, cũng như những kết quả thu được qua thu thập và xử lý thông tin.
3. Về thái độ
– Có hứng thú học Vật lí, yêu thích tìm tòi khoa học; trân trọng đối với những đóng góp của vật lí học cho sự tiến bộ của xã hội và đối với công lao của các nhà khoa học.
– Có thái độ khách quan, trung thực; có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác và có tinh thần hợp tác trong việc học tập môn Vật lí, cũng như trong việc áp dụng các hiểu biết đã đạt được.
– Có ý thức vận dụng những hiểu biết vật lí vào đời sống nhằm cải thiện điều kiện sống, học tập cũng như để bảo vệ và giữ gìn môi trường sống tự nhiên.

B – Nội dung học tập

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm
Bài 1: Chuyển động cơ
Bài 2: Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4: Sự rơi tự do
Bài 5: Chuyển động tròn đều
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Chương 2: Động lực học chất điểm
Bài 8: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng chất điểm.
Bài 9: Ba định luật Niu-tơn
Bài 10: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 11: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
Bài 12: Lực ma sát
Bài 13: Lực hướng tâm
Bài 14: Bài toán về chuyển động ném ngang
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Bài 15: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 16: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Bài 17: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 18: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế.
Bài 19: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.
Bài 20: Ngẫu lực
Chương 4: Các định luật bảo toàn
Bài 21: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
Bài 22: Công và Công suất
Bài 23: Động năng
Bài 24: Thế năng
Bài 25: Cơ năng

Phần 2: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí
Bài 26: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Bài 27: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
Bài 28: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
Bài 29: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
Bài 30: Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bài 31: Các nguyên lí của nhiệt động lực học
Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
Bài 32: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
Bài 33: Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 34: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 35: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài 36: Sự chuyển thể của các chất
Bài 37: Độ ẩm của không khí

Chuyên đề Sinh Học

A – Mục tiêu học tập
B – Nội dung học tập

1. Về kiến thức
– Có những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức sống, từ cấp tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể – loài, quần xã, hệ sinh thái – sinh quyên.
– Có một số hiểu biết về các quy luật sinh học và các quá trình sinh học cơ bản ở cấp tế bào và cơ thể như chuyến hoá vật chất và năng lượng, cảm ứng và vận động. sinh trưởng và phát triển, sinh sản, di truyền, biến dị.
– Hình dung được sự phát triển liên tục của vật chất trên Trái Đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ sinh vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người.
– Hiểu được những ứng dụng của Sinh học vào thực tiễn sản xuất và đời sống. đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gien nói riêng.
2. Về kĩ năng
– Kỹ năng thực hành:
Rèn luyện và phát triển kỹ năng quan sát, thí nghiệm. Học sinh được làm các tiêu bản hiển vi, tiến hành quan sát dưới kính lúp, biết sử dụng kính hiển vi, thu thập và xử lí mẫu vật, biết bố trí và thực hiện một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng, quá trình sinh học.
– Kỹ năng tư duy: Phát triển kỹ năng tư duy thực nghiệm – quy nạp, chú trọng phát triển tư duy lý luận (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá… đặc biệt là kỹ năng nhận dạng, đặt ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống).
– Kỹ năng học tập: Phát triển kỹ năng học tập, đặc biệt là tự học: biết thu thập và xử lí thông tin: lập bảng. biểu, sơ đồ, đồ thị: làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm; làm các báo cáo nhỏ; trình bày trước tô, lớp…
– Hình thành kĩ năng rèn luyện sức khỏe: Biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ cơ thể, phòng chống bệnh tật, thể dục, thể thao… nhằm nâng cao năng suất học tập và lao động.
3. Về thái độ
– Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học.
– Có ý thức vận dụng các tri thức, kĩ năng học được vào cuộc sống. lao động, học tập.
– Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống, có thái độ và hành vi đúng đắn đối với các vấn đề về dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma tuý và HIV/ AIDS…

Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2: Các giới sinh vật

Phần 2: Sinh học tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4: Cacbohiđrat và lipit
Bài 5: Protêin
Bài 6: Axit nuclêic
Chương 2: Cấu trúc của tế bào
Bài 7: Tế bào nhân sơ
Bài 8: Tế bào nhân thực
Bài 9: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 

Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Bài 10: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 11: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 12: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Bài 13: Hô hấp tế bào
Bài 14: Quang hợp
Chương 4: Phân bào
Bài 15: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 16: Giảm phân

Phần 3: Sinh học vi sinh vật

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 17: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 18: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Bài 19: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 20: Sinh sản của vi sinh vật
Bài 21: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm
Bài 22: Cấu trúc của các loại virut
Bài 23: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 24: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 25: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Chuyên đề Hóa Học

A – Mục tiêu học tập
B – Nội dung học tập

1. Về kiến thức
Học sinh có được hệ thống kiến thức hóa học Trung học phổ thông cơ bản, tương đối hiện đại và thiết thực từ đơn giản đến phức tạp, gồm:
– Kiến thức cơ sở hoá học chung.
– Hoá học vô cơ.
– Hoá học hữu cơ.
2. Về kĩ năng
Học sinh có được hệ thống kĩ năng hóa học Trung học phổ thông cơ bán và thói quen làm việc khoa học, gồm:
– Kỹ năng học tập hoá học.
– Kỹ năng thực hành hoá học.
– Kỹ năng vận dụng kiến thức hóa học.
3. Về thái độ
Học sinh có thái độ tích cực như:
– Hứng thú học tập bộ môn Hoá học.
– Phát hiện và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.
– Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng.
– Ý thức vận dụng những tri thức hoá học đã học vào cuộc sống và vận động người khác cùng thực hiện.

Chương 1: Nguyên tử
Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị
Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5: Cấu hình electron
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
Bài 6: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 7: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Bài 9: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3: Liên kết hóa học
Bài 10: Liên kết ion – Tinh thể ion
Bài 11: Liên kết cộng hóa trị
Bài 12: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Bài 13: Hóa trị và số oxi hóa
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 14: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 15: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Chương 5: Nhóm Halogen
Bài 16: Khái quát về nhóm halogen
Bài 17: Clo
Bài 18: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
Bài 19: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 20: Flo – Brom – Iot
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
Bài 21: Oxi – Ozon
Bài 22: Lưu huỳnh
Bài 23: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
Bài 24: Axit sunfuric – Muối sunfat

 

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Bài 25: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 26: Cân bằng hóa học

Chuyên đề Lịch Sử

1. Về kiến thức
– Hiểu biết sâu hơn, có hệ thống về quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ nguồn gốc đến nay trên cơ sở nắm được những sự kiện nổi bật, những chuyên biến chính của mỗi thời kỳ lịch sử, những mối quan hệ của lịch sử dân tộc với tiến trình phát triển của lịch sử loài người, đặc biệt từ đầu thế kỉ XX đến nay.
– Nắm được sự kiện lịch sử cơ bản, tiêu biểu cho những bước phát triển chủ yếu, những chuyển biến quan trọng trong lịch sử thế giới từ thời cổ đại đến nay. chú trọng nhiều đến những sự kiện chính trị, xã hội lớn, quan trọng trong lịch sử xã hội loài người, những nền văn minh tiêu biểu, lịch sử của các nước trong khu vực và các sự kiện có ảnh hưởng lớn đến quá trình lịch sử nước ta.
– Hiểu biết một số nội dung cơ bản, cần thiết trong nhận thức xã hội như : kết cấu xã hội loài người, mối quan hệ giữa các yếu tố trong cơ cấu hệ thống xã hội, đặc biệt là vai trò to lớn của sản xuất (vật chất, tinh thần) trong tiến trình lịch Sử, vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử, nguyên nhân và động lực tạo ra các chuyển biến lịch sử. quy luật vận động lịch sử.
2. Về kĩ năng
– Hình thành các kỹ năng cần thiết trong học tập bộ môn:
+ Xem xét các sự kiện lịch sử trong các quan hệ không gian, thời gian (đồng đại, lịch đại).
+ Làm việc với sách giáo khoa, các nguồn sử liệu và phương tiện trực quan.
+ Phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, vận dụng đánh giá các sự kiện. hiện tượng. nhân vật lịch sử.
– Hình thành năng lực phát hiện, đề xuất và giải quyết các vấn đề trong học tập lịch sử (điều tra, thu thập, xử lý thông tin, viết báo cáo ngắn, trình bày về kết quả).
– Tiếp tục rèn luyện năng lực tự học ; tự làm giàu tri thức lịch sử quá các nguồn sử liệu khác nhau.
3. Về thái độ
– Có lòng yêu quê hương, đất nước gắn liền với CNXH, lòng tự hào dân tộc, trân trọng các di sản lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
– Có thái độ trân trọng đối với các nền văn hoá, các dân tộc trên thế giới; có tinh thần quốc tế chân chính.
– Có niềm tin về sự phát triển từ thấp đến cao, từ lạc hậu đến văn minh của lịch sử nhân loại, lịch sử dân tộc để góp phần vào cuộc đấu tranh cho tiến bộ xã hội.
– Có những phẩm chất cần thiết nhất của người công dân; thái độ tích cực vì xã hội, tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, yêu lao động, sống nhân ái, có kỷ luật, tôn trọng và làm theo pháp luật.

A – Mục tiêu học tập
B – Nội dung học tập

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy
Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
Bài 2: Xã hội nguyên thủy
Chương 2: Xã hội cổ đại
Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – Ma
Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến
Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào
Chương 6: Tây Âu thời trung đại
Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
Bài 12: Việt Nam thời kì nguyên thủy
Bài 13: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 14: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Bài 15: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 16: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
Bài 17: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
Bài 18: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV
Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Bài 19: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 20: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 21: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 22: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 23: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 24: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân

 

Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
Bài 25: Quá trình dựng nước và giữ nước
Bài 26: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Bài 27: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 28: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 29: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
Chương 2: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Bài 30: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
Bài 31: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Bài 32: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 33: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 34: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Bài 35: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 36: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
Bài 37: Quốc tế thứ hai
Bài 38: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX

Chuyên đề Địa Lý

A – Mục tiêu học tập
B – Nội dung học tập

1. Về kiến thức
Nắm được những kiến thức phổ thông, cơ bản, cần thiết về:  
– Trái Đất, các thành phần cấu tạo của Trái Đất, các hiện tượng. sự vật địa lí và tác động qua lại giữa chúng: một số quy luật phát triển của môi trường tự nhiên trên Trái Đất; dân cư và các hoạt động của con người trên Trái Đất; mối quan hệ giữa dân cư, hoạt động sản xuất và môi trường: sự cần thiết phải khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và báo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế – xã hội của một số khu vực khác nhau và của một số quốc gia trên thế giới, một số đặc điểm của thế giới đương đại
– Đặc điểm tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam: những vấn đề đặt ra đối với cá nước nói chung và các vùng, các địa phương nơi học sinh đang sinh sống nói riêng.
2. Về kĩ năng
Cúng cố và phát triển ở học sinh: 
– Kỹ năng học tập và nghiên cứu địa lí: quan sát, nhận xét, phân tích, so sánh, đánh giá các sự vật, hiện tượng địa lí ; vẽ lược đồ, biểu đồ : phân tích, sử dụng bản đồ, Atlat, biểu đồ, lát cắt, số liệu thống kê…
– Kỹ năng thu thập, xử lý, tổng hợp và thông báo thông tin địa lí.
– Kỹ năng vận dụng tri thức địa lý đề giải thích các hiện tượng. sự vật địa lí và bước đầu tham gia giải quyết những vấn đề của cuộc sống phù hợp với khả năng của học sinh.
3. Về thái độ, tình cảm
Góp phần hình thành ở học sinh: 
– Tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước và tôn trọng các thành quả kinh tế – văn hoá của nhân dân Việt Nam cũng như của nhân loại.
– Niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú tìm hiểu và giải thích các sự vật, hiện tượng địa lí. 
– Ý chí tự cường dân tộc, niềm tin vào tương lai của đất nước, sẵn sàng tham gia xây dựng. bảo vệ và phát triển đất nước; có ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia vào các hoạt động sử dung hợp lí, bảo vệ, cải tạo môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình và cộng đồng.

Phần 1: Địa lí tự nhiên

Chương 1: Bản đồ
Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống

 

Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
Bài 4: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Bài 5: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
Bài 6: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 7: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 8: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 10: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 11: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 12: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 14: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 15: Sông. Thủy triều. Dòng biển
Bài 16: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 17: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 18: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Bài 19: Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý.
Bài 20: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần 2: Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 5: Địa lí dân cư
Bài 21: Dân số và sự gia tăng dân số
Bài 22: Cơ cấu dân số
Bài 23: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
Bài 24: Cơ cấu nền kinh tế
Chương 7: Địa lí nông nghiệp
Bài 25: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 26: Địa lí ngành trồng trọt
Bài 27: Địa lí ngành chăn nuôi
Chương 8: Địa lí công nghiệp
Bài 28: Vai trò, đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 29: Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Chương 9: Địa lí dịch vụ
Bài 31: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Bài 32: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
Bài 33: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Bài 34: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
Bài 35: Địa lí ngành thông tin liên lạc
Bài 36: Địa lí ngành thương mại
Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 37: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 38: Môi trường và sự phát triển bền vững

Chuyên đề GDCD

1. Về Kiến thức
– Có hiểu biết ban đầu về thế giới quan duy Vật và phương pháp luận biện chứng.
– Biết được một số phạm trù cơ bản của đạo đức học; hiểu một số yêu cầu đạo đức đối với người công dân hiện nay.
– Biết một số phạm trù và quy luật kinh tế cơ bản, vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước.
– Biết được bản chất Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiểu đường lối, quan điểm của Đảng, các chính sách quan trọng của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
– Hiểu bản chất và vai trò của pháp luật đối với sự phát triển của công dân, đất nước, nhân loại. Hiếu quyền và nghĩa vụ
công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
– Hiểu trách nhiệm công dân trong việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước; hiếu trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tham gia phát triển kinh tế của công dân.
2. Về Kĩ năng
– Vận dụng được kiến thức đã học để phân tích, đánh giá các hiện tượng, các sự kiện, các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.
– Biết lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với các giá tri xã hội.
– Biết bảo vệ cái đúng, cái tốt, cái đẹp và đấu tranh, phệ phản đối với các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
3.Về Thái độ
– Yếu cái đúng, cái tốt, cái đẹp; không đồng tỉnh với các hành vi, việc làm tiêu cực.
– Yêu quê hương, đất nước. Trân trọng và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc.
– Tin tưởng vào các đường lối chủ, trương của Đảng; tôn trọng pháp luật, chính sách của Nhà nước và các quy định chung của công đồng, của tập thế.
– Có hoài bão và mục đích sống cao đẹp.

A – Mục tiêu học tập
B – Nội dung học tập
Phần thứ nhất: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học
Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan
Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
Bài 4: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 5: Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội
Phần thứ hai: Công dân với đạo đức
Bài 10: Quan niệm về đạo đức
Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
Bài 13: Công dân với cộng đồng
Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Học phí siêu chất, thảnh thơi học tập

Không giới hạn môn học và lượt học

Tải App ngay, Ônluyện mọi nơi mọi lúc

15 ngày học thử miễn phí, Cài đặt nhanh chóng, Đầy đủ tính năng

 

Hỗ trợ các phiên bản từ Android 4.4 và IOS 10.0 trở lên

Đang làm bài thi