Câu Điều Kiện Loại 0: Kiến Thức Ngữ Pháp Và Bài Tập Vận Dụng

Câu điều kiện loại 0 là kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản mà người học cần nắm vững. Cùng Ôn Luyện khám phá ngay kiến thức ngữ pháp và bài tập vận dụng câu điều kiện loại 0.

Câu điều kiện loại 0 là gì?

Là loại câu điều kiện diễn tả về sự thật hay một hành động, sự việc chắc chắn sẽ xảy ra ở hiện tại và tương lai.

Câu điều kiện loại 0 là gì
Câu điều kiện loại 0 là gì

Cấu trúc câu điều kiện loại 0

Cấu trúc thường

If + S + V (s/es), S + V (s/es)

Ví dụ: If it rains, the road gets wet.

Cấu trúc đảo ngữ:

Should + S1 + (not) + be + Adj/N, S2 + V

Should + S1 + (not) + V-inf, S2 +V2

Ví dụ:

 • Should you not be available tomorrow, we can reschedule the meeting.
 • Should she choose to attend, we will provide her with all the necessary information.

Lưu ý: 

 • Hai mệnh đề đều được chia ở thì hiện tại đơn
 • Mệnh đề If có thể đứng ở vế đầu hoặc sau. 
 • Giữa 2 mệnh đề cần có dấu phẩy “,” nếu mệnh đề If đứng phía trước.

Cách dùng câu điều kiện loại 0

Được dùng cho các trường hợp sau:

 • Dùng để diễn tả sự thật, chân lý

Ví dụ: If the sun sets, it gets dark.

 • Dùng để nhờ vả, giúp đỡ hoặc yêu cầu, nhắn nhủ

Ví dụ: If you see John, tell him to call me.

 • Dùng để diễn tả sự việc thường xuyên xảy ra

Ví dụ: If it’s cold, she wears a jacket.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Câu Bị Động Thì Hiện Tại Đơn: Công Thức Và Bài Tập Chi Tiết

Dấu hiệu nhận biết

Ví dụ: When she calls, tell her I’ll call her back.

 • Sử dụng thì hiện tại đơn (V1) trong mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả.

Ví dụ: If you eat too much, you feel sick.

 • Không có sự biến đổi của thời gian giữa hai mệnh đề.

Ví dụ: When you push the button, the light turns on.

 • Không dùng will hoặc would trong mệnh đề kết quả.

Ví dụ: If she calls, I will answer.

Lưu ý khi sử dụng

Lưu ý câu điều kiện loại 0
Lưu ý câu điều kiện loại 0
 • Có thể thay thế If với When hoặc Whenever 

Ví dụ: If it rains, we stay indoors.

 • When it rains, we stay indoors.
 • Whenever it rains, we stay indoors.
 • 2 mệnh đề có thể thay đổi vị trí cho nhau

Ví dụ: If he arrives late, the meeting will be postponed.

 • The meeting will be postponed if he arrives late.

Bài tập câu điều kiện loại 0

Sau khi đã có cái nhìn tổng quan, hãy cùng Ôn Luyện thử sức mình với những bài tập cơ bản dưới đây nhé!

Bài tập 1: Hoàn thành câu với từ “if”, “when”, hoặc “whenever” và thì hiện tại đơn (V1):

 1. _______ it (rain), the streets (get) wet.
 2. I always get hungry _______ I (smell) fresh bread.
 3. She usually (take) a nap in the afternoon _______ she (feel) tired.
 4. We stay inside _______ it (be) cold.
 5. _______ you (push) the button, the machine (start).

Bài tập 2: Điền vào chỗ trống với thì hiện tại đơn (V1) của động từ trong ngoặc:

 1. If you eat too much, you _______ (feel) sick.
 2. The flowers _______ (bloom) in spring if the weather is warm.
 3. Whenever he _______ (visit) his grandmother, he brings her flowers.
 4. If the sun _______ (shine), we usually go for a walk.
 5. _______ you (press) the red button, the alarm _______ (sound).

Bài tập 3: Kết hợp mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết quả:

 1. _______ it (snow), we usually build a snowman.
 2. I feel sleepy _______ I (read) a book in the evening.
 3. _______ you (water) the plants regularly, they (grow) well.
 4. The children play outside _______ it (be) sunny.
 5. I always get a headache _______ I (eat) too much chocolate.

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. If it rains, the streets get wet.
 2. I always get hungry when I smell fresh bread.
 3. She usually takes a nap in the afternoon when she feels tired.
 4. We stay inside when it is cold.
 5. Whenever you push the button, the machine starts.

Bài tập 2:

 1. If you eat too much, you feel sick.
 2. The flowers bloom in spring if the weather is warm.
 3. Whenever he visits his grandmother, he brings her flowers.
 4. If the sun shines, we usually go for a walk.
 5. If you press the red button, the alarm sounds.

Bài tập 3:

 1. When it snows, we usually build a snowman.
 2. I feel sleepy when I read a book in the evening.
 3. If you water the plants regularly, they grow well.
 4. The children play outside when it is sunny.
 5. I always get a headache if I eat too much chocolate.

Lưu ý: Đáp án có thể thay đổi tùy vào ngữ cảnh và ý nghĩa mong muốn.

Và trên đây là toàn bộ nội dung ngữ pháp về câu điều kiện loại 0. Hãy liên hệ ngay với Ôn Luyện nếu các bạn gặp phải vấn đề gì cần giải đáp nhé!

XEM THÊM: 

Bài liên quan

Đang làm bài thi