Điểm sàn Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

Đang làm bài thi