Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020: Chỉ 14 điểm

Hội đồng tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy 2020, cụ thể như sau:

Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020
Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2020

Nguồn: Học viện Phụ nữ Việt Nam

Đang làm bài thi