Điểm sàn Đại học Công Đoàn năm 2020: 14.5 điểm trở lên

Năm nay, Đại học Công đoàn xét tuyển 1800 chỉ tiêu với 9 ngành đào tạo. Điểm sàn của trường lấy 14,5 điểm.

Trường Đại học Công đoàn thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2020 như sau:

Điểm sàn Đại học Công Đoàn năm 2020

Nguồn: Đại học Công Đoàn

Đang làm bài thi