Điểm sàn Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2020: 15 điểm trở lên

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào tất cả các ngành trường Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam năm 2020 đã chính thức công bố như sau:

Trường Đại học Công đoàn thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học hệ chính quy, đợt 1 năm 2020 như sau:

Nguồn: Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Đang làm bài thi