Điểm sàn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2020: Chỉ 16 Điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật Mật mã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 (điểm sàn) trình độ đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:

Nguồn: Học viện Kỹ thuật Mật mã

Đang làm bài thi