Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội năm 2020: Chỉ 15 điểm

Hội đồng tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Đại học Mở Hà Nội

Đang làm bài thi