Điểm sàn Đại học Thăng Long năm 2020: 16 điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Đại học Thăng Long thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy 2020, cụ thể như sau:

Nguồn: Đại học Thăng Long

Đang làm bài thi