Thông báo về việc tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Thông báo số 20/TB-HĐTS ngày 10/01/2022 về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Đại học Kiến Trúc Hồ Chí Minh

Xem file PDF theo link: [Tại đây]

Đang làm bài thi