Điểm sàn Đại học Sự phạm Đại học Huế năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Sự phạm Đại học Huế thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu (điểm sàn) vào đại học chính quy 2020, cụ thể như sau:

Điểm sàn Đại học Sự phạm Đại học Huế năm 2020
Điểm sàn Đại học Sự phạm Đại học Huế năm 2020

Nguồn: Đại học Sự phạm Đại học Huế

>>> Xem thêm; Top 50 trường Đại học có điểm sàn dưới 20 điểm

Đang làm bài thi