Điểm sàn Đại học Công đoàn năm 2020: Chỉ 14.5 Điểm trở lên

Hội đồng tuyển sinh Đại học Công đoàn thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 (điểm sàn) trình độ đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau:

Nguồn: Đại học Công đoàn

Đang làm bài thi